1

دیجیتال مارکتینگ چیست؟

News Discuss 
بازاریابی از طریق ویدئو نمونهی دیگری از فعالیتها است که میتوان بهجای تبلیغات بازرگانی از آن استفاده کرد. آنچه باید برای رونق کسبوکارتان بدانید : میتوان گفت که یکی از مهمترین تغییرات در دنیای مدرن امروز، دیجیتالی شدن مارکتینگ است. هر کدام از روش های گفته شده در بازاریابی دیجیتال https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/06/10/2564284/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story