1

رشته زبان انگلیسی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

News Discuss 
معرفت و محمدزاده، نَوَد (90) چکیدة فارسی و انگلیسی مقالات پژوهشی را در حوزة ادبیات بر اساس دو مدلAutomobiles وIMRD موضوع مطالعه قرار دادهاند (Marefat & Mohammadzadeh, 2013: 37-fifty). نتایج پژوهش حاکی از انطباق ساختار چکیدههای ادبیات با مدل CARS بود. چکیدة پایاننامهها به طور دستی بررسی و ساختار تکاملی، https://arthurk6e10.blogsumer.com/9971222/آموزش-زبان-انگلیسی-چالشها-و-فرصتهای-پیش-روی-شما-هوش-برتر-ایرانیان

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story